Ön Bilgilendirme Formu

  1. Ön Bilgilendirme Formunun Kapsamı

Madde-1         : İşbu satış/mesafeli satış ön bilgi formu, satıcı …………………………….. Ticaret Limited Şirketi’nin, sipariş veren/alıcı/müşteriye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri, nicelikleri fe satış fiyatı gösterilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27/11/2014 tarih ve 29188 sayılı Mesafeli Satışlar Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmekte ve kapsamaktadır.

Madde-2         : İşbu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle sipariş veren/alıcı/müşteri, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürün ya da ürünlerin bedeli ve varsa kargo ve sair taşıma ücretleri, vergi, resim, harç ve buna benzer kalemlerle ilgili olarak belirtilen ek bedel ve ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda satıcı ……………………………………………. Limited Şirketi tarafından satış öncesi, satış sırasında ve satış sonrası tüm satış aşamalarında bilgilendirildiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. Satıcı Bilgileri

Madde – 3       : Satıcı bilgileri şu şekildedir:

E-ticaret

Domain           :

Unvanı            :

Adresi             :

Telefon            :

Faks                :

E-posta            :

  1. Alıcı Bilgileri

Madde – 4       : Alıcı bilgileri şu şekildedir:

Teslim Alacak :

Teslimat Adres:

Telefon           :

Faks                :

E-posta/kullanıcı

adı                   :

  1. Sipariş Veren Bilgileri

Madde – 5       : Sipariş veren bilgileri şu şekildedir:

Ad – Soyad/

Unvan             :

Adres              :

Telefon           :

Faks                :

E-posta/kullanıcı

Adı                 :

  1. Sözleşme Konusu Ürün ve/veya Ürünlere İlişkin Bilgiler

Madde – 6       : Ürün/ürünlerin/hizmetin özellikleri(türü, miktarı, markası/modeli, rengi, adedi, ebatları) satıcı ………………………………….. Limited Şirketi’nin sahibi olduğu çevrimiçi mağaza olan ………………. adresindeki internet sitesinde yer almaktadır. Ürüne ilişkin temel bilgileri bu internet sitesinden incelenebilir. Bu inceleme işlemi en son kampanya sona ermeden yapılabilir.

Madde – 7       : İnternet sitesinde listelenen ve ilan edilen fiyatlar o ürünün satış fiyatıdır. Satış fiyatları ve buna ilişkin vaatler üzerinde satıcının değişiklik yapma hakkı saklıdır. Satış fiyatları ve bunla ilişkin vaatler satıcının bunlar üzerinde değişiklik yapmasına veya güncellemesine kadar geçerlidir.

Madde – 8       : Bir fiyat süreli olarak ilan edilmişse, o fiyat o sürenin bitimine kadar geçerlidir.

Madde – 9       : Sözleşme konusu ürün, mal ya da hizmetin tüm vergiler ve ek ücretler dahil satış fiyatı ile ödeme şekli ve planı, teslimat adresi, teslim edilecek kişi, fatura adresi, sipariş tarihi, tahmini teslimat tarihi, teslim şekli gibi bilgiler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

(————–TABLO———–)

Madde – 10     : Ürün taşıma ve sevkiyat işlemleri hususunda kargo ücretleri sipariş veren/alıcı/müşteri tarafından ödenecektir.

  1. Genel Hükümler

Madde – 11     : Alıcı, satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli ile teslimat ön bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 12     : Alıcının ön bilgilendirme formunu elektronik ortamda onaylaması, mesafeli satış sözleşmesi kurulmasından önce satıcı tarafından alıcıya verilmesi gereken adresi, sipariş verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tarafından verilen bilgilerin doğru olmamasından dolayı satıcının herhangi bir sorumluluğunun olmadığını taraflar gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 13     : Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydıyla internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişiye teslim edilir. Bu sürede ürün alıcıya teslim edilemezse, alıcı sözleşmeyi feshedebilir.

Madde – 14     : Satıcı, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, her türlü ayıptan ari olarak yasal mevzuata uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile ticari etik ilkelere bağlı olarak satış hizmetini ifa etmeyi, hizmet kalitesini daima artırmayı, hizmeti ifa ederken itina ve özen göstermeyi, hizmetin ifasını engelleyebilecek her türlü engele ilişkin önlem almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 15     : Satıcı, sözleşmeden doğan borcuna ilişkin bu borcu yerine getirme hususunda kendisine verilen süre dolmadan alıcıyı önceden bilgilendirmek ve ilgili hususta açıkça onayını almak suretiyle aynı/benzer kalite ve fiyatta farklı bir ürün de tedarik edebilir.

Madde – 16     : Satıcı, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesi hususunda ifa imkansızlığı içerisinde olur da sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu öğrenme tarihinden itibaren üç iş günü içerisinde alıcıya yazılı olarak bildirir. Bu bildirimi takiben en geç 14 gün içerisinde satıcı alıcıdan aldığı tüm bedeli alıcıya iade eder.

Madde – 17     : Alıcı, sözleşme konusu ürünün teslimatı için eldeki bu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda onaylayacağını, herhangi bir nedenle söz konusu ürün bedeli ödenmez ve/veya banka kayıtlarında iptal edilirse, satıcının sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sonra ereceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 18     : Alıcı, sözleşme konusu ürünün alıcı veya alıcının gösterdiği adresteki kişiye tesliminden sonra alıcıya ait kredi/banka kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanımı sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından satıcıya ödenmemesi halinde, alıcı, sözleşme konusu ürünü üç gün içerisinde kargo ücretleri satıcı tarafından ödemeli şekilde satıcıya iade edeceğini gayrikabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde – 19     : Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden taraflarca öngörülmeyen ve tarafların edimlerini yerine getirmesini engelleyici/geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler nedeniyle sözleşme konusu ürün süresi içinde teslim edilmezse, taraflar bu durumlardan herhangi birini fark ettiğinde bu durumu diğer tarafa derhal bildirir.

Madde – 20     : Alıcı, 19. Maddede belirtilen hallerde siparişin iptal edilmesini, sipariş konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimat süresini engelleyen durumların ortadan kalkmasına kadar teslimin ertelenmesini satıcıdan talep edebilir.

Madde – 21     : Alıcı tarafından 20. Madde kapsamında sipariş iptal edilirse, alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı 14  gün içinde alıcıya nakit olarak tek seferde ödenir.

Madde – 22     : Alıcı tarafından 20. Madde kapsamında sipariş iptal edilirse, Alıcının kredi/banka kartıyla yaptığı ödemelerde, ürün tutarı siparişin alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir.

Madde – 23     : Alıcı, satıcının iadeye ilişkin tek borcunun 22. Madde kapsamında ilgili bankaya iade işlemiyle sınırlı olduğunu gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. İlgili tutarın alıcının banka hesaplarına yansıması ile ilgili işlemler bankaya atfedilecek işlemlerden olduğundan dolayı satıcının bedel iadesi borcuna ilişkin işlemlere bankanın bu işlemleri dahil edilmez. Bankanın işlemlerinden dolayı yaşanacak gecikme ve bundan kaynaklı oluşabilecek başkaca sorunlardan dolayı alıcı, satıcı peşinen gayrikabili rücu ibra eyler.

Madde – 24     : Fatura bilgileri şu şekildedir:

Ad/Soyad/Unvan       :

Adres                          :

Telefon                       :

Faks                            :

E-posta/kullanıcı adı  :

Fatura teslimi              : Fatura, sipariş teslimatı sırasında elden kağıt olarak teslim edilecektir. Siparişin teslim alınmasıyla birlikte her halükarda fatura da teslim alınmış sayılacaktır.

Madde – 25                 : Alıcı, mesafeli satış sözleşmelerinde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişiye teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde satıcıya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeden ve hiçbir gerekçe göstermesine gerek duyulmadan ürünü reddederek sözleşmeden dönebilir.

Madde – 26                 : Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Madde – 27                 : Alıcı, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde – 28                 : Alıcı, cayma hakkını, 14 gün içerisinde satıcıya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunarak kullanabilir. Ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “cayma hakkı kullanılmayacak ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Madde – 29                 : Cayma hakkı kullanılırken alıcı tarafından “i) teslim edilen ürünün faturası,” “ii) kurumsal fatura ise alıcı kurumdan kesilmiş iade faturası,” “iii) iade formu,” “iv) iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi” gerekmektedir. Aksi takdirde iade işlemleri yapılamaz.

Madde – 30                 : Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde alıcı tarafından kendisine ödenen bedeli, alıcıyı borç altına sokan belgeleri alıcıya iade etmek ve bildirimden itibaren 20 gün içerisinde ürünü iade almaya mecburdur.

Madde – 31                 : Cayma hakkı kullanılırken alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde azalma olur veya iade imkansızlaşırsa alıcı, kusuru oranında satıcının zararlarını gidermeye mecburdur.

Madde – 32                 : Cayma hakkı kullanıldığı için satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülürse, kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

Madde – 33                 : Şu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:

33.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler.

33.2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler.

33.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler.

33.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünlerden, iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler.

33.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan ürünler.

33.6. Ürünün tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış ürünlerden, kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri, veri kaydedebilme ve veri depolama özellikleri olan cihaz ve ürünler.

33.7. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar.

33.8. Cayma hakkı sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile teslimine başlanan ürünler.

Madde – 34                 : Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri(toner, kartuş, şerit vb) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

Madde – 35                 : Alıcı, şikayet ve itirazları hususunda başvurularını, kanunda belirtilen parasal sınırlar dahilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.